Nhượng quyền thương hiệu Siêu Thị Bếp .VN (sieuthibep.vn) tại tỉnh
Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

- Căn cứ Nghị định số 35/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng giữa các bên;

Hôm nay ngày..... tháng .... năm ……..., tại………………………………, chúng tôi gồm:

BÊN NHƯỢNG QUYỀN: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Không Gian Bếp Châu Âu

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0315590553 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày27/03/2019

Mã số thuế:  0315590553

Địa chỉ: 117/22 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại : 0286 281 82 82 – 093 281 82 82

Người đại diện: Nguyễn Thị Hải Ly  Chức vụ: Giám đốc

BÊN NHẬN QUYỀN: Ông .............................. Công ty......................................................

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ngày sinh: …/…/…….

Số CMND: .............................. cấp ngày: …/…/……. tại: ..........................

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………….do………………cấp ngày…/…/…)

Địa chỉ: ..............................................................................

Tài khoản ngân hàng: .............................................

Xét thấy:

Bên A là một pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam. Bên A là đơn vị đã thiết lập, vận hành, phát triển hệ thống cửa hàng thiết bị nhà bếp, khoá điện tử  mang thương hiệu Siêu Thị Bếp .VNKhoá thông minh Sài Gòn - Gia Huy Lock (sau đây gọi là “Hệ thống”) trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên B là một pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam (cá nhân) có nhu cầu kinh doanh thiêt bị nhà bếp và khoá điện tử mang thương hiệu Siêu Thị Bếp .VN (sieuthibep.vn, sieuthibep.com.vn) và Khoá thông minh Sài Gòn - Gia Huy Lock (giahuylock.vn) mà Bên A đang kinh doanh.

Do đó, hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại với nội dung chi tiết của bản hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

1.1.        Bên A bằng hợp đồng này cho phép bên B được quyền tiến hành mở 01 cơ sở kinh doanh (sau đây gọi tắt là “Cửa hàng”) để kinh doanh thiết bị nhà bếp, khoá điện tử mang thương hiệu . Siêu Thị Bếp .VN (sieuthibep.vn, sieuthibep.com.vn) và Khoá thông minh Sài Gòn - Gia Huy Lock (giahuylock.vn) theo hệ thống, thiết kế mà Bên A đã xây dựng, thiết lập, vận hành và Bên B được quyền gắn nhãn hiệu Siêu Thị Bếp .VN (sieuthibep.vn, sieuthibep.com.vn) và Khoá thông minh Sài Gòn - Gia Huy Lock (giahuylock.vn), các chỉ dẫn thương mại khác như: kiểu dáng của sản phẩm, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, bí mật kinh doanh, quảng cáo thuộc sở hữu của Bên A trong hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng của Bên B, cụ thể như sau:

- Được quyền sử dụng nhãn hiệu Siêu Thị Bếp .VN (sieuthibep.vn, sieuthibep.com.vn) và Khoá thông minh Sài Gòn - Gia Huy Lock (giahuylock.vn) theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số………được…………cấp ngày…../…./……… của Bên A để gắn lên các biển hiệu Cửa hàng, sản phẩm ................................ giấy tờ giao dịch, phương tiện kinh doanh tại Cửa hàng của Bên B.

- Được quyền sử dụng kiểu dáng của . Siêu Thị Bếp .VN (sieuthibep.vn, sieuthibep.com.vn) và Khoá thông minh Sài Gòn - Gia Huy Lock (giahuylock.vn) theo hình ảnh kèm theo hợp đồng này.

- Được sử dụng khẩu hiệu kinh doanh của Bên A là:

Siêu Thị Bếp .VN (sieuthibep.vn, sieuthibep.com.vn) và Khoá thông minh Sài Gòn - Gia Huy Lock(giahuylock.vn)

 - Được sử dụng biểu tượng kinh doanh của Bên A là:

Siêu Thị Bếp .VN (sieuthibep.vn, sieuthibep.com.vn) và Khoá thông minh Sài Gòn - Gia Huy Lock (giahuylock.vn)

- Được sử dụng bí mật kinh doanh của Bên A là Siêu Thị Bếp .VN (sieuthibep.vn, sieuthibep.com.vn) và Khoá thông minh Sài Gòn - Gia Huy Lock (giahuylock.vn), cách thức hoạt động, các định hướng kinh doanh, quảng cáo do bên A xây dựng để thực hiện hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng của Bên B.

- Được sử dụng các nội dung trong các băng zôn, biển hiệu quảng cáo của Bên A đã và đang sử dụng để quảng cáo cho Hệ thống khi bên B được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của Luật Quảng Cáo.

1.2.  Trong khi thực hiện hợp đồng này, Bên B chịu sự kiểm soát của Bên A trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng.

ĐIỀU 2: PHẠM VI NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

2.1. Hợp đồng nhượng quyền thương mại này chỉ có hiệu lực trong phạm vi trên lãnh thổ Việt Nam.

2.2. Hình thức nhượng quyền: Không độc quyền

2.3. Trong thời hạn hợp đồng này có hiệu lực, bên B được quyền mở 01 (một) Cửa hàng tại Việt Nam để tiến hành hoạt động kinh doanh theo phương thức kinh doanh như đã nêu tại điều 1 của Hợp đồng này. Cửa hàng này sẽ được mở tại địa chỉ:

……………………………………………………………………………………………...

Bên B chỉ được thay đổi địa điểm Cửa hàng hoặc mở thêm Cửa hàng thứ 2 trở lên khi được sự đồng ý của bên A bằng văn bản.

Đồng thời, Bên A cam kết sẽ không trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ hình thức gián tiếp nào để mở Cửa hàng khác mang thương hiệu Siêu Thị Bếp .VN (sieuthibep.vn, sieuthibep.com.vn) và Khoá thông minh Sài Gòn - Gia Huy Lock (giahuylock.vn) trong phạm vi bán kính 1km xung quanh Cửa hàng trừ trường hợp được bên B đồng ý bằng văn bản.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

3.1. Bên A có các quyền sau đây:

3.1.1. Quyền sở hữu về nhãn hiệu, thương hiệu, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, Siêu Thị Bếp .VN(sieuthibep.vn, sieuthibep.com.vn) và Khoá thông minh Sài Gòn - Gia Huy Lock (giahuylock.vn) và tất cả các tài sản vô hình khác mang tính chất nhận diện thương hiệu Siêu Thị Bếp .VN (sieuthibep.vn, sieuthibep.com.vn) và Khoá thông minh Sài Gòn - Gia Huy Lock (giahuylock.vn) .

3.1.2. Được thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn phí nhượng quyền thương mại theo Điều 6 của Hợp đồng này.

3.1.3. Được kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của Bên B nhằm đảm bảo sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định của chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

3.1.4. Được yêu cầu Bên B báo cáo các vấn đề trong quá trình kinh doanh và nhập liệu vào toàn bộ các phần mềm như phần mềm quản lý bán hàng, hệ thống tính tiền Kiot Việt để Bên A thuận tiện trong quá trình giám sát hoạt động kinh doanh của Bên B.

3.1.5. Bên A có quyền thay đổi phần mềm, hệ thống tính tiền, thay đổi nhân sự và các tiêu chuẩn vận hành khác khi Bên A nhận thấy cần thiết.

3.2. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

3.2.1. Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn về hệ thống Siêu Thị Bếp .VN (sieuthibep.vn, sieuthibep.com.vn) và Khoá thông minh Sài Gòn - Gia Huy Lock (giahuylock.vn) mang thương hiệu Siêu Thị Bếp .VN (sieuthibep.vn, sieuthibep.com.vn) và Khoá thông minh Sài Gòn - Gia Huy Lock (giahuylock.vn) cho bên B.

3.2.2. Bên A có trách nhiệm cung cấp cho bên B danh mục chi tiết các hạng mục cần xây dựng, tài sản cần mua sắm để đảm bảo yêu cầu nhận diện thương hiệu nói trên (bao gồm thiết kế biển hiệu, nội ngoại thất,  Siêu Thị Bếp .VN (sieuthibep.vn, sieuthibep.com.vn) và Khoá thông minh Sài Gòn - Gia Huy Lock (giahuylock.vn đồng phục, card visit, brochure) và hướng dẫn thiết kế, trưng bày, bài trí Cửa hàng cho Bên B theo chuẩn chung của hệ thống.

3.2.3. Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho bên B để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống bên A đã xây dựng.

3.2.4. Bên A chịu trách nhiệm với các khoản chi phí liên quan đến quảng cáo, chi phí đào tạo nhân viên ban đầu cho Bên B.

3.2.5. Bên A cam kết đảm bảo:

- Đào tạo nhân viên và cán bộ quản lý cho Bên B để đạt trình độ theo tiêu chuẩn, chất lượng phục vụ theo tiêu chuẩn chung của Hệ thống.

- Đảm bảo bên B được mua nguyên liệu tại nhà cung cấp của cả Hệ thống, đảm bảo giá mua không cao hơn giá ngoài thị trường.

- Hướng dẫn cho bên B quy trình bán hàng để đảm bảo chất lượng uy tín Siêu Thị Bếp .VN (sieuthibep.vn, sieuthibep.com.vn) và Khoá thông minh Sài Gòn - Gia Huy Lock (giahuylock.vn) theo tiêu chuẩn chung của Hệ thống.

- Đảm bảo các nội dung nhượng quyền thương mại trong Hợp đồng này phù hợp với quy định pháp luật.

-  Đảm bảo tất cả các điều chỉnh của Hệ thống về sản phẩm, phong cách phục vụ, kiến trúc, bài trí và các yếu tố nhận diện thương hiệu khác sẽ được đồng nhất và được áp dụng tại Cửa hàng và không bị tranh chấp từ bên thứ ba khác.

3.2.6. Đối xử bình đẳng và tôn trọng với bên B như các thương nhân nhận nhượng quyền khác trong cùng Hệ thống của Bên A.

3.2.7. Nghiên cứu thị trường, thực hiện các hình thức quảng cáo, xúc tiến thương mại.

 

....
 
Siêu Thị Bếp .VN tìm kiếm đối tác nhượng quyền ở thị trường các tỉnh thành toàn quốc (Trừ các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng). Liên hệ với chúng tôi ngay để đăng ký trở thành đối tác độc quyền và duy nhất ở địa phương bạn.
 
Giám đốc phụ trách nhượng quyền: Nguyễn Thị Hải Ly 0949 02 32 82 (Zalo)
Thu gọn